Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Friköp av arrenden på Landsort – historisk tillbakablick.

Frågan om friköp av arrenden på Landsort har återkommit och diskuteras av och till alltsedan 1997. Då arrendatorerna fann frågan om friköp svår att ta ställning till beslöt styrelsen för Arrendatorföreningen att genomföra en opinionsundersökning under hösten samma år. Denna fick ett högt deltagande med resultatet att 25 arrendatorer var beredda att anta ett hypotetiskt friköpsbud medan 25 arrendatorer var emot.

Under de följande åren utvecklades inom föreningen ett ökat missnöje med SFV som markförvaltare och som ett inlägg i missnöjesdiskussionen föreslogs att styrelsen skulle utreda om det fanns alternativ till SFV som markägare. Bland alternativ diskuterades såväl individuellt som kollektivt friköp. Vid ett möte på Landsort under hösten 2007 mellan samtliga föreningar på Landsort och ledningen för Nynäshamns kommun meddelade kommunstyrelsens ordförande att kommunen inte hade för avsikt att tillstyrka friköp av enskilda arrenden. Även SFVs generaldirektör meddelade att SFV inte skulle tillåta någon form av friköp.

Frågan om friköp av arrenden på Landsort har således diskuterats under tjugo år och fem opinionsundersökningar i frågan har genomförts. Frågan har under hela denna tid kännetecknats av oklarhet i avgörande frågor när det gäller friköp. Osäkerheten för den enskilde arrendatorn avseende ekonomi; marknadens prissättning på attraktiva friköpta hus riskerar minskat fastboende och ökat fritidsboende under några få sommarmånader; ökad risk för exploatering genom till- och ombyggnad av sjöbodar riskerar att bryta bystrukturen i en avde få återstående skärgårdssamhällena.

I ingen av de opinionsundersökningarna som genomförts har denna typ av konsekvenser berörts varför arrendatorerna ombetts enbart tycka till i största allmänhet om det är bra med friköp eller ej. Att baserat på dessa enkäter dra de vittgående slutsatser som gjorts har visat på en förvånansvärd okunskap om såväl konstruktion som tolkning av enkäter. Det är därför förvånande att de genomförda enkäterna fortfarande ligger till grund för arrendatorernas förmenta förhållning till friköp. Ett seriöst förhållningssätt i frågan om friköp skulle kräva en betydligt djupare diskussion om för och nackdelar där alternativen individuellt respektive kollektivt friköp ställs mot varandra.

Landsort i jan 2017 Per Lind och Björn Öberg

PW  Inlägg i diskussion om Landsorts framtid     Stockholm och Landsort  27:e januari 2017

”Bland de boende på Landsort i Nynäshamns kommun har under drygt 20 år förts diskussion om konkreta förutsättningar finns att ”friköpa” de arrenderätter som finns inrättade på ön. Som främsta motiv framförs ofta sökandet av lösning för hantering av de stigande arrendeavgifter som förs på oss av fastighetsförvaltaren Statens Fastighetsverk. Dock finns i dag ingen klarhet om vad ett ”friköp” står för, vilka kostnader och ansvar det kan tänkas innebära och om det kan utgöra något som underlättar eller försvårar boende i en glesbygd som skärgårdsön Landsort.  Det formella läget är likafullt att till Nynäshamns kommun kommer att inges en framställning av Statens Fastighetsverk om revision av gällande detaljplan för Landsort som möjliggör bl.a. uppstyckning av mark och försäljning av arrenderätter. De som köper arrenderätter och annan mark skulle därmed ändra status till att bli fastighetsägare på Landsort. I dagsläget finns ingen information om kostnader och konsekvenser av den ganska omfattande transaktion som det innebär att arrenden och annan mark och hus marknadsförs för försäljning. Många frågor ställs utan att några svar ges.

Naturligt är att frågor ställs om kostnader för de boende på ön som f.n. utgörs av hyresgäster och arrendatorer. Men grundfrågan som fortfarande står obesvarad gäller det yttersta syftet. Finns något positivt för Landsort som ö och boplats i det som föreslås? Vilka är vinnarna ? Finns några förlorare? Och vilket ansvar läggs på de boende i förvaltning av fastigheten Landsort oavsett vem som äger marken ? Finns skillnader mellan kategorier av fastighetsägare, arrendatorer respektive hyresgäster?

Frågan har av styrelsen för arrendatorföreningen på Landsort setts som en möjlighet för arrendatorer att i kraft av ett ägarskap få ned kostnaderna för boendet och för gemensamma åtaganden i förvaltningen av Landsort. Vi har inte getts en fullständig bild av markförvaltaren SFV om hur det är tänkt. I grunden handlar det om kostnader för köp av mark och därtill kostnader för åtaganden som ett tänkt ägarskap kan föra med sig. Rimligheten i sådana avvägningar har vi för dagen ingen möjlighet att bedöma. Det är däremot högst rimligt att kräva av Nynäshamns kommun en beredning av frågan med redovisning av förutsedda konsekvenser för boende och näringsliv av försäljning av mark och hus på Landsort. Sådana klarlägganden ser vi som nödvändiga förutsättningar för ordnade samtal inför ett kommunstyrelsens beslut.

 2017-01-27

Peter Westerholm

Arrendator på Landsort